Aktywne Doradztwo Giełdowe

Bogate doświadczenie rynkowe może nie wystarczyć, aby odnieść sukces na rynku kapitałowym. Samodzielne i regularne inwestowanie wymaga nie tylko wiedzy, ale także czasu. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych jest zdobywanie aktualnych i wiarygodnych informacji oraz korzystanie z godnych zaufania porad.

 

W Santander Biuro Maklerskie jesteśmy świadomi, że to czas bywa kapitałem najwyższej wartości. Dlatego oferujemy Państwu Aktywne Doradztwo Giełdowe, czyli prowadzenie rachunku maklerskiego ze wsparciem specjalisty – maklera giełdowego.
W ramach Aktywnego Doradztwa Giełdowego to nie makler, a klient podejmuje decyzje inwestycyjne. Dzięki temu zachowujecie Państwo swobodę dysponowania własnym kapitałem oraz stałą kontrolę nad inwestycjami.

 

Profesjonalnie doradzamy
Udzielanie wsparcia w podejmowaniu przez Państwa decyzji inwestycyjnych traktujemy jako ogromne zobowiązanie. Robimy wszystko, aby mu sprostać, dlatego makler nigdy nie pracuje sam. Do grona profesjonalistów dbających o Państwa kapitał należą utytułowani analitycy fundamentalni, menedżerowie ds. portfeli inwestycyjnych oraz doświadczeni analitycy techniczni, którzy wspierają maklera w wyborze propozycji inwestycyjnych godnych Państwa uwagi.

 

Makler Santander Biuro Maklerskie będzie wspierać Państwa:

 • w poszukiwaniu ciekawych pomysłów inwestycyjnych oraz okazji rynkowych,
 • w gromadzeniu oraz interpretacji kompleksowych i aktualnych informacji o rynku kapitałowym oraz papierach wartościowych,
 • w wyborze odpowiedniego momentu oraz parametrów realizowanych transakcji,
 • w realizacji zleceń giełdowych,
 • w budowie portfela inwestycyjnego zgodnego z Państwa preferencjami i indywidualnymi potrzebami,
 • w analizowaniu Państwa pomysłów inwestycyjnych,
 • w monitorowaniu portfela papierów wartościowych.
   

Wspieramy, dostosowując się do Państwa wymagań

To Państwo określają warunki korzystania z Aktywnego Doradztwa Giełdowego, ustalając częstotliwość kontaktu z maklerem oraz zakres oczekiwanego wsparcia.
Nasz makler ułatwi Państwu również zdefiniowanie kategorii informacji, które będzie przekazywał. Jeśli oczekują Państwo kompleksowych rekomendacji, makler wskaże nie tylko papier wartościowy, ale również dokładną cenę, wielkość oraz termin realizacji transakcji. Wszystkie te parametry będą jednocześnie dopasowane do bieżącego składu Państwa portfela oraz uprzednio przyjętej strategii inwestycyjnej.

 

Umowę o Aktywne Doradztwo Giełdowe mogą Państwo zawrzeć osobiście u pracownika Bankowości Prywatnej, których lista dostępna jest tutaj, a także osobiście lub telefonicznie kontaktując się ze wskazanymi pracownikami zespołu transakcji maklerskich pod numerem telefonu +48 61 856 46 87. Jeśli posiadają już Państwo umowę maklerską to, również z pomocą pracowników zespołu transakcji maklerskich, mogą ją Państwo rozszerzyć o usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego.

 

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie przez klienta aktywów własnych objętych tą usługą o wartości minimum 100 000 zł. Szczegółowe warunki świadczenia usługi określa Zarządzenie w sprawie określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Aktywne Doradztwo Giełdowe w Santander Biuro Maklerskie.

 

Nieodłączną częścią korzystania zarówno z usług maklerskich, jak i podejmowania każdej innej inwestycji, jest ryzyko. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Więcej informacji na temat instrumentów finansowych oraz ryzyka z nimi związanego znajduje się na stronie internetowej //static3.santander.pl/asset/i/n/f/informacje_instrumenty_i_ryzyko_70599.pdf.

Do głównych czynników ryzyka związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

 1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta Santander Biuro Maklerskie poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości, której celem jest dostosowanie świadczonych usług do indywidualnej sytuacji klienta i tym samym działanie w najlepiej pojętym interesie klienta; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji; ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej Santander Biuro Maklerskie;
 2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dot. kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
 3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi.


Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie Santander Biuro Maklerskie lub instrumenty finansowe, w których obrocie Santander Biuro Maklerskie pośredniczy.

W celu korzystania z usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego należy posiadać rachunek maklerski rozszerzony o świadczenie usług w ramach Aktywnego Doradztwa Giełdowego. Rachunek można otworzyć u pracownika Bankowości Prywatnej, lista biur dostępna jest tutaj. Otworzyć rachunek bądź rozszerzyć już posiadaną umowę maklerską można także telefonicznie, kontaktując się z pracownikami zespołu transakcji maklerskich pod numerem telefonu +48 61 856 46 87 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).
 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex