Produkty strukturyzowane

Instrument finansowy, mogący przybrać formę papieru wartościowego, ubezpieczenia lub lokaty, oferujący pełną lub częściową ochronę kapitału, którego wycena jest uzależniona od wartości instrumentu lub instrumentów bazowych. Często produkt strukturyzowany daje szansę na wykorzystanie ciekawego rozwiązania inwestycyjnego, którego – z uwagi na ograniczenia czasowe – inwestor nie byłby w stanie stworzyć samemu. Może również być częścią tak zwanej dywersyfikacji aktywów.


Dzięki produktom strukturyzowanym:

 • korzystasz z elastycznych rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb,
 • masz dostęp do wielu strategii inwestycyjnych i zróżnicowanych aktywów do niedawna niedostępnych lub trudno dostępnych dla inwestorów indywidualnych,
 • chronisz zainwestowany kapitał w terminie wykupu na poziomie określonym w ofercie,
 • dywersyfikujesz aktywa i tworzysz osobistą strategię inwestycyjną.

Słownik produktów strukturyzowanych

 • Dywersyfikacja aktywów
  Technika inwestycyjna, której celem jest połączenie różnych rodzajów inwestycji w ramach jednego portfela inwestycyjnego lub koszyka. Ponieważ zmiany w wycenie pojedynczego instrumentu finansowego mają mniejszy wpływ na wycenę zróżnicowanego portfela składającego się z wielu instrumentów finansowych, stosowanie tej techniki zmniejsza ryzyko straty zainwestowanych oszczędności. Zwiększa się szansa, że całość zainwestowanych środków będzie na plusie, nawet w przypadku strat na pojedynczych inwestycjach. Dzieje się tak, ponieważ pozostałe składniki portfela mogą w tym czasie osiągać zysk. W przeciwnym wypadku inwestor lokując środki finansowe tylko w jeden instrument finansowy ponosiłby nieograniczone ryzyko straty, jeśli dany instrument straciłby na wartości. Produkty strukturyzowane często oferują dywersyfikację poprzez możliwość inwestycji na różnych rynkach jednocześnie. Mogą również samodzielnie być elementem zróżnicowanego portfela inwestycji, na który oprócz produktów strukturyzowanych składają się akcje, obligacje, depozyty bankowe, lokaty i nieruchomości.
 • Gwarancja kapitału
  Sformułowanie „100 % ochrona kapitału” lub „100 % gwarancja kapitału” jest praktycznie stałym elementem materiałów informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących produktów strukturyzowanych. Ponieważ ze sformułowaniem tym w przypadku innych produktów inwestycyjnych spotykamy się niezwykle rzadko warto przyjrzeć mu się bliżej. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że komunikat „100 % gwarancja kapitału” oznacza, że w każdym momencie trwania produktu możemy zażądać zwrotu powierzonych środków, a firma w której zakupiliśmy produkt strukturyzowany ma obowiązek zwrócić je nam w całości. Nie jest to jednak prawda, ponieważ informacja o 100 % ochronie środków dotyczy całego okresu wybranej przez nas inwestycji i jest dostępna tylko w terminie wykupu produktu przez emitenta. W związku z tym komunikat „100 % gwarancja kapitału” należy rozumieć, jako gwarancję tego, że na koniec okresu trwania produktu (zwanego terminem wykupu) otrzymamy co najmniej zwrot zainwestowanych środków.
 • Udział w zysku
  Coraz częściej w produktach inwestycyjnych proponuje się nam „udział w zyskach”. Co to jednak oznacza? Czy nabywając dany papier wartościowy kupujemy część instytucji lub jej zysków? Sam temat brzmi intrygująco, warto więc trochę go rozjaśnić. W świecie inwestycji, a konkretniej w obszarze produktów strukturyzowanych, „udział w zyskach” określany jest zazwyczaj procentowo np. 100%, 130% itd. Oznacza to, że Klient po zakończeniu okresu inwestycji otrzymuje odpowiednią część zysków wypracowanych przez dany produkt, w jaki zainwestował swoje pieniądze. Dla przykładu podamy ofertę ze 100% udziałem w zysku. Jeśli zainwestowaliśmy 1000 PLN a instrument wypracuje dla nas 20% zysku, to nasz zarobek wyniesie 200 PLN.
 • Strategia bezkierunkowa (Market neutral strategy)
  Z pozoru trudne i złożone pojęcie. Definicja jednak pokaże nam, że metodologia tej strategii jest z założenia stosunkowo prosta. Strategią bezkierunkową możemy nazwać metodę działania, która w założeniu ma doprowadzić do osiągnięcia zysku niezależnie od panujących w danym czasie realiów. Oznacza to, że zakłada ona osiąganie zysków zarówno w sytuacjach spadków jak i wzrostów na rynkach finansowych. Dla nas, oznacza to, że niezależnie od tego czy jest dobrze czy źle, nasze zainwestowane pieniądze będą wykorzystywane w taki sposób, aby możliwa była maksymalizacja oczekiwanego zysku przy zachowaniu ograniczonego poziomu ryzyka.
 • Strategia kierunkowa (Market)
  Jak sama nazwa wskazuje, odnosi się ona do kierunku, w jakim podąża rynek. Punktem odniesienia dla tej strategii jest odpowiedni indeks, reprezentujący wyniki instrumentów finansowych, które mogą być wykorzystane w jej tworzeniu. Celem tej metody działania jest uzyskanie wyników lepszych niż wybrany indeks.
 • Indeks
  Statystyczny miernik zmiany gospodarki lub rynku finansowego. W przypadku rynków finansowych indeks stanowi teoretyczny portfel papierów wartościowych reprezentujących określony rynek lub jego część.
 • Koszyk indeksów
  Zbiór indeksów, których średnia ważona (średnia liczona z uwzględnieniem udziału danego indeksu w koszyku) jest wykorzystywana w celu określenia wyceny papieru wartościowego.
 • Instrument bazowy
  Instrument finansowy, zbiór instrumentów finansowych lub miernik zmiany wartości, którego wzrost lub spadek wpływa na zmianę ceny papieru wartościowego.
 • Prospekt Emisyjny Podstawowy
  Dokument przedstawiający informacje na temat Emitenta papierów wartościowych. Innym popularnym określeniem jest program emisji papierów wartościowych, w tym produktów strukturyzowanych. Zazwyczaj jest on zatwierdzany przez którąś z komisji papierów wartościowych działających w jednym z krajów europejskich. Wraz z Prospektem Emisyjnym Podstawowym publikowane są tak zwane Warunki Końcowe.
 • Warunki Końcowe
  Dokument przedstawiający szczegółowe informacje na temat określonej oferty produktów strukturyzowanych oferowanych w formie papieru wartościowego. Dokument stanowi załącznik do Prospektu Emisyjnego Podstawowego.
 • Data Wykupu/Okres do wykupu
  Jest to termin, w którym posiadacz produktu strukturyzowanego otrzymuje zwrot zaangażowanych środków. Jest to również termin, w którym kończy się inwestycja w produkt strukturyzowany.
 • Data Wykonania
  Termin, w którym rozpoczyna się inwestycja w produkt strukturyzowany.
 • Symulacje historyczne
  Przedstawiają przykładowe stopy zwrotu, jakie można było osiągnąć z inwestycji w dany produkt finansowy, jeśli tej inwestycji dokonało się w przeszłości. Mogą przybrać formę wykresów ilustrujących to jak zachowywały się w przeszłości dane papiery wartościowe, towary lub indeksy. Mogą być również przedstawione w formie wykresu informującego jak często w przeszłości można było osiągnąć określony wynik.

Zakończone subskrypcje produktów strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane wykupione przez Emitenta
Nazwa Kod GPW Data wykupu Szczegóły

Obligacja WIG20 Premium 3

BZWP30914 26.09.2014 r. Szczegóły

Obligacja WIG20 Premium 2

BZWPR0814 21.08.2014 r. Szczegóły

Obligacja WIG20 Premium

BZWPR0714 03.07.2014 r. Szczegóły

Obligacja Przyjazna Planeta

BZPPL1013 31.10.2013 r. Szczegóły

Obligacja Potentaci Rynku 2

BZPR20913 13.09.2013 r. Szczegóły

Obligacja Potentaci Rynku

BZPR10813 02.08.2013 r. Szczegóły

Obligacja Solidne Marki 2

BZSM20613 14.06.2013 r. Szczegóły

Obligacja Solidne Marki

BZSM10513 07.05.2013 r. Szczegóły

Obligacja Giganci Rynku 3

BZGR30213 15.02.2013 r. Szczegóły

Obligacja BZ WBK Nowa Infrastruktura+

BZIFR0113 17.01.2013 r. Szczegóły

Obligacja BZ WBK Infrastruktura+

BZIFR1212 17.12.2012 r. Szczegóły

Obligacja Giganci Rynku 2

BZGR21212 10.12.2012 r. Szczegóły

Obligacja BZ WBK Nowa Era

BZNER1112 19.11.2012 r. Szczegóły

Obligacja BZ WBK Platinium+

BZPTM1112 19.11.2012 r. Szczegóły

Obligacja Giganci Rynku

BZGR11112 05.11.2012 r. Szczegóły

Obligacja FlexInvest BRIC III

BZFI30812 21.08.2012 r. Szczegóły

Obligacja Top5 Profit

BZT5P0712 06.07.2012 r. Szczegóły

Obligacja FlexInvest BRIC II

BZFI20612 28.06.2012 r. Szczegóły

Obligacja FlexInvest BRIC I

BZFI10612 28.06.2012 r. Szczegóły

Obligacja Top5 Duo IV

BZTD40512 31.05.2012 r. Szczegóły

Obligacja Top5 Duo III

BZTD30512 31.05.2012 r. Szczegóły

Certyfikat BZ WBK Przyjazna Planeta

BZPRPL0512 07.05.2012 r. Szczegóły

Obligacja Top5 Duo II

BZT5D0412 23.04.2012 r. Szczegóły

Obligacja Top5 Duo

BZT5D0312 15.03.2012 r. Szczegóły

Certyfikat BZ WBK Nowa Era 2

BZNERA0112 11.01.2012 r. Szczegóły

Obligacja WIG20 Profit 3

BZW201111 30.11.2011 r. Szczegóły

Certyfikat BZ WBK Nowa Era

BZNERA1111 12.11.2011 r. Szczegóły

Obligacja WIG20 Profit 2

BZW201011 21.10.2011 r. Szczegóły

Obligacja BZ WBK Platinium

BZPTM1011 03.10.2011 r. Szczegóły

Obligacja WIG20 Profit

BZW200811 29.08.2011 r. Szczegóły

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex