Zmiany w ustawieniach parametrów zleceń giełdowych od 3 stycznia 2018 r.

3 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w parametrach niektórych typów zleceń giełdowych dostępnych na GPW w Warszawie.

 
I. Zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (WUJ – Iceberg)
 

1. Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia na giełdę nie może być mniejsza niż:
 1. 50.000 zł – dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych, z zastrzeżeniem pkt 2),
 2. 2.000 zł – dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych,
 3. 10.000 EUR – dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro.
W wyniku częściowej realizacji zlecenia WUJ, pozostała część zlecenia może mieć wartość mniejszą niż określona powyżej.
 
2. Dodatkowo w przypadku:
 1. obligacji – wartość zlecenia ustala się jako iloczyn ceny z uwzględnieniem wartości nominalnej oraz wolumenu;
 2. kontraktów terminowych – wartość zlecenia ustala się jako iloczyn wolumenu, mnożnika oraz ceny;
 3. opcji – wartość zlecenia ustala się jako iloczyn wolumenu, mnożnika oraz ceny wykonania (strike price).
 
II. Kroki notowań
 
Uwaga!
Zlecenia klientów z terminem ważności dłuższym niż 2 stycznia 2018r., które będą niezgodne z opublikowanym przez Zarząd Giełdy w ostatnim dniu 2017 roku  krokami notowań zostaną odrzucone przez GPW (stracą ważność).
 
1. Zarząd Giełdy określa minimalną wielkość zmiany ceny (zwaną dalej krokiem notowania) dla poszczególnych instrumentów finansowych biorąc pod uwagę pasma płynności określone w tabeli Załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/588 odpowiadające średniej dziennej liczbie transakcji na rynku o zasadniczym znaczeniu dla płynności dla danego instrumentu oraz cenie w zleceniu.
 
2. Określenie kroku notowań i ich publikacja:
 1. Zarząd Giełdy publikuje krok notowania dla poszczególnych instrumentów finansowych najpóźniej w ostatnim dniu sesyjnym marca danego roku kalendarzowego,
 2. Krok notowania obowiązuje w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego,
 3. Zarząd Giełdy może zmienić w trakcie okresu obowiązywania krok notowania dla poszczególnych akcji,
 4. Nowy krok notowania dla poszczególnych akcji ma zastosowanie od dnia sesyjnego określonego przez Zarząd Giełdy.
 5. Kroki notowania obowiązujące od dnia 3 stycznia 2018 r. Zarząd Giełdy określi i opublikuje najpóźniej w ostatnim dniu sesyjnym roku kalendarzowego 2017 po opublikowaniu przez właściwy organ średniej dziennej liczby transakcji dla tych akcji.


Krok notowania, obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. lub następnego dnia sesyjnego po jego opublikowaniu przez Zarząd Giełdy (jeżeli właściwy organ nie opublikuje średniej dziennej liczby transakcji najpóźniej ostatniego dnia sesyjnego roku kalendarzowego 2017) do dnia 31 marca 2019 r. (okres przejściowy). 


Szczegóły można znaleźć w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP, (Rozdział 8 – 9), publikowane na stronie giełdy: https://www.gpw.pl/regulacje.


Aktualna tabela z krokami notowań znajduje się tutaj.

Wyjaśnienie:
W arkuszu „Parametryzacja” w kolumnie Tick Table ID, do każdego instrumentu przypisany jest nr grupy kroków notowań, które z kolei opisane są w arkuszu „kroki notowań”: obowiązujący krok notowania. Np.: KGH grupa 12 czyli  kroki z grupy ID 12.

 
 
III. Identyfikator Klienta
 
Uwaga!
Zlecenia z terminem ważności dłuższym niż 2 stycznia 2018r., złożone przez klientów którzy nie posiadają nr identyfikacyjnego (w tym również aktualnego LEI – os. prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zostaną odrzucone przez GPW- stracą ważność.
 
W związku z wymaganiami wynikającymi z nowych regulacji unijnych (MiFID II, MiFIR oraz EMIR) od 3 stycznia 2018 r. klienci nie zrealizują żadnej transakcji na rynku kapitałowym bez posiadania kodu identyfikacyjnego.

Osoby fizyczne muszą posiadać wprowadzony do systemów DM numer PESEL, natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki prawa handlowego oraz firmy inwestycyjne – kod LEI (więcej o LEI przeczytasz tutaj).

W przypadku składania zlecenia przez pełnomocnika do rachunku maklerskiego numer identyfikacyjny musi posiadać zarówno właściciel tego rachunku jak i pełnomocnik składający zlecenie. Jeśli dany rachunek ma kilkoro pełnomocników, wtedy obowiązek posiadania PESEL/LEI występuje tylko w odniesieniu do pełnomocnika składającego zlecenie. Oznacza to, że brak numeru identyfikacyjnego przez innego pełnomocnika nie blokuje złożenia zlecenia.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex