Oferta dla firm

dla krajowych i zagranicznych spółek akcyjnych i nie tylko. Santander Biuro Maklerskie oferuje m.in. pomoc spółkom w pozyskaniu kapitału w drodze oferty publicznej, niepublicznej lub prywatnej. Na wsparcie Santander Biuro Maklerskie mogą też liczyć akcjonariusze planujący skupić akcje w drodze publicznego wezwania lub wykupu przymusowego. Ponadto Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi animatora emitenta oraz animatora rynku dla instrumentów notowanych na GPW i NewConnect.

 

Najważniejsze korzyści

 • Wszechstronna obsługa – podczas przeprowadzania oferty publicznej zapewniamy: analizę biznesową i wycenę spółki; rekomendację struktury i czasu oferty; pomoc w wyborze pozostałych doradców (audytora, kancelarii prawnej, agencji PR itp.); koordynację działań zespołu doradców; przygotowanie części prospektu emisyjnego; bieżące doradztwo finansowe w sprawach związanych z ofertą; pomoc w przygotowaniu dokumentacji w postępowaniu przed KNF, KDPW i GPW; pomoc w kontaktach z regulatorami rynku (KNF, GPW, KDPW) w tym działanie jako oferujący i reprezentowanie spółki przed w/w instytucjami; roadshow - wsparcie przy przygotowaniu prezentacji, organizacja i uczestnictwo; przygotowanie zarządu do spotkań z inwestorami, premarketing oraz przeprowadzenie transakcji (bookbuilding – budowanie księgi popytu, rekomendacja dotycząca widełek cenowych, ceny emisyjnej akcji, przyjmowanie zapisów i wpłat, przydział akcji).
 • Profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w pośrednictwie przy wezwaniach do sprzedaży akcji spółek publicznych oraz przymusowych wykupach akcji spółek notowanych na rynku regulowanym.
 • Kompleksowa obsługa – Santander Biuro Maklerskie oferuje aktywny udział w procesie wezwania do sprzedaży akcji lub wykupu przymusowego od przygotowania harmonogramu do rozliczenia transakcji nabycia akcji oraz profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach tych procesów.
 • Pomoc w uzyskaniu finansowania zakupu instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej, niepublicznej lub prywatnej, a także możliwość wykorzystania dźwigni finansowej oraz indywidualne warunki kredytowania dla każdej emisji papierów wartościowych w ramach oferty Santander Bank Polska.
 • Uznana jakość – Santander Biuro Maklerskie otrzymał od GPW wyróżnienie za animowanie rynku akcji w 2011 r. (9.12.2012 r., źródło: gpw.pl).

Dodatkowe atuty

 • Oferta publiczna daje możliwość nie tylko pozyskania nowego kapitału. Jest to również sposób na podniesienie prestiżu spółki (poprzez wprowadzenie spółki do grona spółek notowanych na giełdzie); kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki oraz jej reputacji; promocję spółki i jej działalności poprzez dotarcie do szerokiego grona inwestorów; obiektywną wycenę majątku spółki; możliwość wprowadzenia systemu motywacyjnego dla pracowników w postaci przydzielenia akcji spółki w przypadku realizacji określonych wyników finansowych oraz możliwość uporządkowania działalności spółki zgodnie z oczekiwaniami inwestorów i przyjętymi zasadami.
Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie w instrumenty finansowe lub korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem.
 

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Przydatne informacje

 • Zobacz proces realizacji emisji publicznej

   

  Proces realizacji emisji publicznej w skrócie ilustruje poniższy schemat*:

   

  przegląd biznesowy spółki przygotowanie prospektu emisyjnego przygotowanie i dystrybucja raportu analitycznego o spółce Bookbulding (budowanie księgi popytu) Organizacja cyklicznych spotkań z inwestorami
  wycena spółki zatwierdzenie prospektu
  emisyjnego przez KNF
  premarketing przyjmowanie zapisów wsparcie spółki w kontaktach z inwestorami
  rekomendacje dotyczące struktury i czasu oferty publikacja prospektu emisyjnego roadshow przydział publikacja raportów analitycznych
  wybór doradców     przekazanie środków z emisji umieszczenie spółki w cyklicznych publikacjach przygotowywanych przez DM BZWBK
  opracowanie harmonogramu oferty     zarejestrowanie papierów w KDPW
  wprowadzenie papierów do obrotu na GPW
   

  * w przypadku ofert niepublicznych niektóre czynności nie są konieczne.

 • Oferta pośredniczenia w wezwaniu do sprzedaży akcji jest skierowana do klientów zainteresowanych nabyciem określonego pakietu akcji w drodze wezwania. Akcje są nabywane na rachunku inwestycyjnym prowadzonym dla klienta w Santander Biuro Maklerskie. Wyjątkiem są klienci, których obowiązujące przepisy zobowiązują do posiadania rachunku wyłącznie w banku depozytariuszu – w takim przypadku transakcja nabycia akcji przeprowadzana jest za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie na rachunek klienta w banku depozytariuszu.
 • Oferta pośredniczenia w wykupie przymusowym akcji spółki publicznej jest skierowana do akcjonariuszy, którzy samodzielnie lub wraz z innymi uprawnionymi podmiotami oraz zgodnie z określonymi przepisami prawa osiągnęli lub przekroczyli 90% głosów w spółce i zamierzają wykupić pozostałe akcje w tej spółce.. Nabywanie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariuszy mniejszościowych, do których skierowane jest żądanie wykupu.
 • Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi pośredniczenia w transakcjach instrumentami finansowymi, dokonywanymi poza obrotem zorganizowanym (OTC). Przedmiotem transakcji mogą być zarówno instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu regulowanego, jak i instrumenty niedopuszczone do tego obrotu.
 • Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi animowania akcji, indeksowych kontraktów terminowych, certyfikatów inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych. Według statystyk GPW za 2012 rok, spośród wszystkich domów i biur maklerskich, Santander Biuro Maklerskie animuje najwięcej spółek zarówno w funkcji animatora emitenta, jak i animatora rynku.
 • Opłaty i prowizje oraz inne koszty – pozyskanie kapitału w drodze oferty publicznej związane jest z poniesieniem przez spółkę m.in. kosztów doradztwa, kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego, kosztów publikacji prospektu (Internet, koszty druku i dystrybucji), kosztów promocji oferty, kosztów plasowania oferty, kosztów administracyjnych i pozostałych (na rzecz KNF, GPW i KDPW).
 • Opłaty i prowizje oraz inne koszty – przymusowy wykup akcji – wynagrodzenie Santander Biuro Maklerskie składa się z dwóch części: opłaty za przygotowanie dokumentacji dot. wykupu i ogłoszenie wykupu oraz prowizji z tytułu rozliczenia transakcji w ramach wykupu przymusowego. Dodatkowo klient żądający wykupu zobowiązany jest do refundacji kosztów związanych z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji, w tym kosztów zamieszczenia ogłoszeń w serwisie PAP oraz dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
 • Opłaty i prowizje oraz inne koszty – publiczne wezwania – wynagrodzenie Santander Biuro Maklerskie składa się z dwóch części: opłaty za przygotowanie dokumentacji dot. wezwania, ogłoszenie wezwania i przyjmowanie zapisów w wezwaniu oraz prowizji z tytułu przeprowadzenia i rozliczenia transakcji w ramach wezwania. Dodatkowo klient wzywający zobowiązany jest do refundacji kosztów związanych z ogłoszeniem wezwania, w tym: opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz kosztów zamieszczenia ogłoszeń w serwisie PAP i w dzienniku ogólnopolskim.

Jak zamówić

 • Pozyskanie kapitału w drodze oferty publicznej, niepublicznej lub prywatnej – prosimy o kontakt z Mateuszem Kacprzakiem – dyrektorem Zespołu Transakcji Kapitałowych Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 22 534 19 85 lub e-mailowo pod adresem Mateusz.Kacprzak@santander.pl
 • Przymusowy wykup akcji – prosimy o kontakt z Anną Kucharską – zastępcą dyrektora Zespołu Transakcji Kapitałowych pod nr telefonu +48 22 586 85 64 lub e-mailowo pod adresem Anna.Kucharska@santander.pl albo z Andrzejem Kazusiem – menedżerem ds. Klientów Korporacyjnych w Zespole Transakcji Kapitałowych Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 61 856 46 50 lub e-mailowo pod adresem Andrzej.Kazus@santander.pl
 • Publiczne wezwania – prosimy o kontakt z Anną Kucharską – zastępcą dyrektora Zespół Transakcji Kapitałowych Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 22 586 85 64 lub e-mailowo pod adresem Anna.Kucharska@santander.pl albo z Andrzejem Kazusiem – menedżerem ds. Klientów Korporacyjnych w Zespół Transakcji Kapitałowych Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 61 856 46 50 lub e-mailowo pod adresem Andrzej.Kazus@santander.pl
 • Pośrednictwo w transakcjach instrumentami finansowymi, dokonywanych poza obrotem zorganizowanym (OTC) - prosimy o kontakt z Anną Kucharską – zastępcą dyrektora Zespołu Transakcji Kapitałowych Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 22 586 85 64 lub e-mailowo pod adresem Anna.Kucharska@santander.pl albo z Andrzejem Kazusiem – menedżerem ds. Klientów Korporacyjnych w Zespole Transakcji Kapitałowych Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 61 856 46 50 lub e-mailowo pod adresem Andrzej.Kazus@santander.pl
 • Animator emitenta i rynku – prosimy o kontakt z Tomaszem Górskim – menedżerem Biura Animowania Santander Biuro Maklerskie pod nr telefonu +48 22 586 82 24 lub e-mailowo pod adresem Tomasz.A.Gorski@santander.pl

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex