Reklamacje

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, a także mając na uwadze ochronę interesów naszych klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, Santander Biuro Maklerskie wdrożyło proces składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 

1. Reklamację można złożyć:

  • pisemnie, przesyłając na adres: Santander Biuro Maklerskie, Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta (adresy placówek znajdują się na stronie internetowej bm.santander.pl) - za pośrednictwem poczty, kuriera lub składając osobiście;
  • elektronicznie, przesyłając na adres mailowy reklamacje.bm@santander.pl;
  • telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Santander Biuro Maklerskie na numery telefonów stacjonarnych: 61 856 44 44 lub infolinię: 801 36 46 36 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
  • osobiście w Santander Biuro Maklerskie lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta.

 

2. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

 

3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i uzgodnień z Klientem, udzielana jest listownie bądź elektronicznie.

 

4. W przypadku niezadowolenia z otrzymanej odpowiedzi, Klient może odwołać się pisemnie do Rzecznika Klienta Santander Bank Polska:

Rzecznik Klienta
Santander Bank Polska
pl. Andersa 5
61-894 Poznań

www: https://santander.pl/informacje-o-banku/reklamacje.html

 

5. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

 

6. Spór pomiędzy Klientem, będącym konsumentem a Santander Biuro Maklerskie może być rozstrzygnięty polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy

 

7. Spór między Klientem, będącym osobą fizyczną a Santander Biuro Maklerskie w sytuacji nieuwzględnienia przez Santander Biuro Maklerskie reklamacji Klienta może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl

 

8. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

9. Santander Bank Polska podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex