Instrukcja zmiany PIN do serwisu Inwestor online

Uwaga Użytkownicy serwisu Inwestor online

 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy korzystaniu z serwisu Inwestor online system wymusza zmianę kodu PIN co 360 dni oraz dla nowych, przygotowanych przez Santander Biuro Maklerskie kodów PIN. Okres ten liczony jest od ostatniej zmiany kodu PIN zainicjowanej samodzielnie przez Klienta lub wymuszonej przez system. Mechanizmem tym objęci są obecnie wszyscy Użytkownicy serwisu.

Jak przebiega wymuszenie zmiany przez serwis?

 

1. Po wprowadzeniu numeru NIK na stronie logowania i kliknięciu przycisku [Dalej]


...oraz kodu PIN w postaci niemaskowanej i kliknięciu przycisku [Zaloguj]...

 


...albo kodu PIN w postaci maskowanej i kliknięciu przycisku [Zaloguj]...

 


2. ...prezentowany jest poniższy ekran.

 


3. W celu zmiany kodu PIN należy w pierwszej kolejności podać w polu Podaj aktualny PIN kod PIN aktualnie używany.

 


4. W kolejnym kroku w polu Podaj nowy PIN należy wprowadzić kod PIN, który będzie odtąd używany przy logowaniu, następnie powtórzyć ten sam kod w polu Potwierdź nowy PIN oraz zaakceptować przyciskiem [Zapisz].

 


5. Jeżeli wszystkie dane zostały podane prawidłowo, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat "Zmieniono PIN!". Przy kolejnych logowaniach należy korzystać z nowego kodu PIN. Jeżeli wprowadzony w polu "Podaj aktualny PIN"; kod jest błędny lub wprowadzony w polach "Podaj nowy PIN": oraz "Potwierdź nowy PIN"; kod nie jest identyczny, to procedura zmiany kodu zostaje przerwana.


6. Podczas zmiany kodu PIN można również zmienić sposób logowania na logowanie z użyciem hasła maskowanego, w którym podaje się jedynie losowo wybrane znaki wchodzące w skład hasła.


Ponownej zmiany sposobu logowania można dokonać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie Inwestor online w zakładce Moje usługi/Dyspozycje/Dostęp do serwisu Inwestor online/mobile oraz aplikacji Inwestor mobile.


Podczas logowania z użyciem hasła niemaskowanego zdefiniowanego 02.07.2008 r. lub wcześniej system weryfikuje pierwsze osiem znaków z kodu PIN. System pozwala wprowadzić kolejne, dowolne znaki ze względu na funkcjonowanie nowego typu hasła, które jest dłuższe, ale ich nie weryfikuje. Taka konstrukcja definiowania kodu PIN pozwala zachować zgodność ze starszą wersją oraz daje Klientowi wygodę późniejszej zmiany hasła na maskowane bez konieczności tworzenia nowego, ponieważ wszystkie zdefiniowane znaki hasła zostały zapamiętane przez system.

 

W przypadku hasła niemaskowanego zmienionego po 02.07.2008 r. następuje jego pełna weryfikacja i zalogowanie jest możliwe po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich znaków kodu PIN. Zmiana ta została wprowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa.


Santander Biuro Maklerskie rekomenduje używanie maskowanego kodu PIN podnoszącego bezpieczeństwo Twoich transakcji. Maskowanie oznacza ukrycie podczas logowania wybranych znaków z Twojego PIN-u, co zapobiega podejrzeniu go w całości przez osobę niepowołaną. Jeśli nadal używasz hasła zwykłego, zmień swój PIN na bezpieczniejszy - maskowany!!!


Jakie warunki musi spełniać prawidłowy kod PIN?

  1. Nie może być krótszy niż 10 znaków i dłuższy niż 20 znaków,
  2. musi zawierać co najmniej jedną cyfrę i jeden znak nie będący cyfrą (literę lub znak specjalny),
  3. może zawierać cyfry (0123456789), wielkie lub małe litery (AaBbCc...Zz - bez znaków narodowych) oraz znaki specjalne ! @ # $ % ^ &
  4. nie może zawierać numeru NIK Klienta, części numeru NIK lub numeru NIK pisanego wspak,
  5. nie może zawierać trzech identycznych znaków występujących obok siebie,
  6. nie może być identyczny jak jeden z ostatnich trzech kodów.

System rozróżnia ponadto wielkie i małe litery, dlatego proszę zwrócić uwagę w trakcie definiowania nowego kodu oraz podczas logowania, czy nie jest wybrany klawisz [Caps Lock].

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex