Rachunki

 

 

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Portfel"

 

Funkcjonalność

W części "Rachunki" można sprawdzać saldo środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych na rachunkach oraz ich historię. Można także wykonać przelew z rachunku, wymienić walutę oraz sprawdzić rozliczenia dla kontraktów terminowych (tzw. CRR).

 

Szczegóły

W "Szczegółach" prezentowane są następujące informacje:

 • środki dostępne na rachunku pieniężnym:
  - saldo rachunku pieniężnego – kwota środków pieniężnych na rachunku, nie uwzględniająca już zawartych, a jeszcze nierozliczonych przez izbę rozliczeniową transakcji,
  - środki pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy – środki finansowe, które mogą być wypłacone, przelane na inny rachunek lub stanowić pokrycie zlecenia na rynku terminowym,
  - środki pod zlecenia na rynek kasowy – saldo rachunku pieniężnego oraz saldo należności, czyli środki, które mogą stanowić pokrycie zlecenia na rynku kasowym,
  - środki zablokowane pod zlecenia na rynek wtórny – wartość środków pieniężnych zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynku wtórnym,
  - środki zablokowane pod zlecenia na rynek pierwotny – wartość środków pieniężnych zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynku pierwotnym do momentu rozliczenia transakcji na specjalnej sesji GPW,
 • należności i zobowiązania:
  - należności – wysokość środków pieniężnych jakie powiększą saldo rachunku pieniężnego oraz wysokość środków dostępnych pod wypłatę, przelew oraz zlecenie na rynku terminowym w danym dniu jako rezultat rozliczenia transakcji sprzedaży,
  - zobowiązania – wysokość środków pieniężnych jaką klient będzie musiał posiadać w danym dniu jako rezultat rozliczenia transakcji kupna,
  - wymagana dopłata z uwzględnieniem przyszłych należności – kwota jaką inwestor, który korzysta z usługi limitu należności, musi uznać rachunek instrumentów finansowych w danym dniu sesyjnym w celu rozliczenia transakcji kupna,
 • saldo rachunku instrumentów finansowych – daje dostęp do informacji o stanie posiadania na rachunku instrumentów finansowych. Informacje te obejmują między innymi bieżący stan rachunku, ilość instrumentów finansowych zablokowanych po złożeniu zlecenia sprzedaży. Prezentowane dane pojawiają się w formie tabelarycznej,
 • limit należności – określa wysokość przyznanego klientowi limitu oraz prezentuje wysokość jego wykorzystania i części pozostałej do wykorzystania,
 • depozyt zabezpieczający:
  - wartość depozytu zabezpieczającego wpłacanego przez klienta w celu pokrycia ryzyka wynikającego z otwierania pozycji w prawach pochodnych,
  - wartość instrumentów zablokowanych pod depozyt – wartość zablokowanych, na podstawie dyspozycji klienta, instrumentów finansowych dopuszczonych przez KDPW jako możliwe do zabezpieczania depozytu,
 • podsumowanie – łączna wartość aktywów klienta na danym rachunku, tj. wysokość środków na rachunku pieniężnym oraz wycena instrumentów finansowych. Jeżeli klient posiada subrachunki walutowe lub instrumenty finansowe notowane w walutach obcych są one przeliczane na złote po kursie Santander Bank Polska S.A.

 

Historia

Funkcja ta umożliwia przeglądanie historii rachunku pieniężnego w postaci tabeli obejmującej wybrany okres. Tabela zawiera informację o datach, tytułach i kwotach operacji oraz o saldzie rachunku po ich wykonaniu.

 

Historia instrumentów finansowych

Można tu przeglądać historię rachunku instrumentów finansowych. Historia jest prezentowana w tabeli obejmującej wybrany przez inwestora okres i zawierającej informacje o datach, tytułach i ilości instrumentów w operacji oraz o saldzie rachunku po jej wykonaniu.

 

Przelew

Przelewy środków pieniężnych można tu wykonywać na sześć wcześniej predefiniowanych własnych rachunków bankowych lub inny rachunek klienta w Santander Biuro Maklerskie. Aby wykonać przelew wystarczy wybrać numer rachunku docelowego oraz wpisać kwotę przelewu i zaakceptować dyspozycję. Poprawnie wykonana dyspozycja potwierdzana jest komunikatem. Kwota przelewu nie może przekraczać sumy środków dostępnych pod wypłatę. Przyjęcie dyspozycji przez system powoduje zablokowanie odpowiedniej kwoty na rachunku pieniężnym klienta. Dyspozycji przelewu nie można anulować.

 

Rozliczenia CRR

Tu inwestor otrzymuje informacje o historii rozliczeń dotyczących codziennych zysków lub strat z tytułu otwartych pozycji na kontraktach terminowych.

 

Wymiana walut

Jeśli inwestor posiada otwarte rachunki walutowe prowadzone w walutach takich jak EUR, USD, GBP lub CHF może tu kupować i sprzedawać wybrane waluty online po kursach wymiany Santander Bank Polska S.A.

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex