Zlecenia i transakcje

 

 

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Zlecenia"

 

Funkcjonalność

W zakładce "Zlecenia" możliwe jest:

 • składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz praw majątkowych na fixing, dogrywkę, notowania ciągłe i BondSpot. Dodatkowo dla rachunków walutowych możliwe jest składanie i anulowanie zleceń na rynkach kasowych giełd zagranicznych,
 • sprawdzanie informacji o złożonych zleceniach i zawartych transakcjach. Informacje te podzielone zostały na „Bieżące” oraz „Archiwalne”,
 • składanie zapisów na rynku pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej.

 

Nowe zlecenia

Strona "Nowe zlecenia" umożliwia składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Można wybrać ekran uproszczony, ułatwiający szybkie wprowadzenie zlecenia bez warunków dodatkowych lub ekran rozszerzony, pozwalający na wprowadzenie wszystkich warunków akceptowanych przez system giełdowy. W obu przypadkach można szybko poruszać się pomiędzy polami za pomocą klawiatury, bez używania myszy komputerowej.

Ekran rozszerzony zawiera następujące pola:

 • Rodzaj zlecenia – pozwala wybrać pomiędzy zleceniem standardowym, jednym z typów zleceń zaawansowanych (ToC, SSL, SToC) lub zleceniem krótkiej sprzedaży,
 • Instr.: Polska / Zagr. – lista rozwijana z funkcjonalnością Live Search, z której należy wybrać instrument finansowy, będący przedmiotem zlecenia,
 •  
 • Typ operacji – wystarczy wybrać z klawiatury „K” lub „S” aby określić kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego,
 •  
 • Wysokość zaliczki - w przypadku zlecenia kupna na rynku kasowym (dla klientów korzystających z usługi limitu należności) należy podać procentowo wysokość zaliczki jaka zostanie pobrana w chwili akceptacji zlecenia przez Santander Biuro Maklerskie. Klienci korzystający z usługi limitu należności mogą skorygować wielkość zaliczki, pod warunkiem, że nie będzie ona niższa od wysokości zaliczki określonej w umowie, lub dla instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia,
 •  
 • Portfel – w przypadku zlecenia na rynku terminowym służy klientom, którzy posiadają w ramach danego rachunku instrumentów finansowych więcej niż jeden portfel do obsługi praw pochodnych oraz praw majątkowych,
 •  
 • Ilość / Wartość – służy do wprowadzenia ilości lub wartości instrumentów będących przedmiotem zlecenia,
 •  
 • Rodzaj ceny – należy wybrać z listy rozwijanej. Do wyboru możliwe są: Limit, PKC, PCR, PCRO, Stop Limit oraz Stop Loss,
 •  
 • Limit ceny – dla zlecenia Limit oraz Stop Limit należy wprowadzić limit cenowy takiego zlecenia,
 •  
 • Limit aktywacji – w przypadku zlecenia Stop Limit oraz Stop Loss należy wprowadzić limit cenowy aktywacji takiego zlecenia,
 •  
 • Data pierwszej sesji – służy do określenia pierwszej sesji, na którą skierowane zostanie zlecenie,
 •  
 • Zlecenie ważne – służy do określenia terminu ważności zlecenia. Do wyboru są następujące opcje: na jedną sesję, do dnia, wykonaj i anuluj, wykonaj lub anuluj oraz do odwołania,
 •  
 • Wielkość ujawniana – warunek dodatkowy. Zlecenie z wielkością ujawnianą jest realizowane stopniowo. Składający je określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, czyli wielkość ujawnianej jednorazowo liczby instrumentów finansowych,
 •  
 • Minimalna wielkość wykonania – warunek dodatkowy. W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania należy określić liczbę instrumentów finansowych, poniżej której inwestor nie zgadza się na realizację dyspozycji,
 •  
 • Szybkie składanie zleceń – jeżeli pole jest zaznaczone to składanie, a także anulowanie i modyfikowanie zleceń odbywa się w skróconym trybie poprzez przekazanie zlecenia po pierwszej akceptacji (z pominięciem ekranu podsumowania składanego zlecenia),
 •  
 • Sprawdź saldo – pozwala na szybki podgląd stanu rachunku,
 •  
 • Podgląd zlecenia – pozwala na szybki podgląd wartości zlecenia, kwoty prowizji, wartości zlecenia z prowizją, bez konieczności pierwszej akceptacji zlecenia,
 •  
 • Rentowność – pozwala na obliczenie rentowności zamykanej pozycji.
 •  
Jeśli klient uaktywnił odbiór notowań GPW, to na stronie nowego zlecenia prezentowany jest również wykres intraday instrumentu będącego przedmiotem zlecenia wraz z danymi dotyczącymi najlepszych ofert kupna i sprzedaży, kursów odniesienia i otwarcia oraz wolumenu i wartości obrotu.

 

Zlecenia i transakcje bieżące

Można tu:

 • przeglądać zlecenia złożone w ciągu dnia oraz złożone wcześniej ale nie zrealizowane całkowicie. Zlecenia można w tym miejscu anulować lub modyfikować. Dyspozycje anulowania lub modyfikacji są wykonywane przez Santander Biuro Maklerskie w zależności od stopnia ich realizacji. Wybranie opcji "Anuluj" spowoduje przesłanie warunkowej dyspozycji anulowania zlecenia, natomiast opcja "Modyfikuj" pozwoli zmienić parametry zlecenia. Funkcja modyfikacji zleceń nie obejmuje giełd zagranicznych. Każda z dyspozycji potwierdzana jest osobnym komunikatem na ekranie,
 • przeglądać informacje o transakcjach zawartych podczas bieżącej sesji giełdowej. Dane wyświetlane są w postaci tabeli.

 

Zlecenia i transakcje archiwalne

Na tej stronie możliwe jest:

 • przeglądanie wszystkich zleceń archiwalnych, to znaczy zleceń anulowanych, zrealizowanych oraz takich, których termin ważności już upłynął, niezależnie od tego, jakim kanałem zostały złożone.
 • przeglądanie transakcji archiwalnych.
Aby znaleźć informację, można podać nazwę instrumentu finansowego i określić przedział czasowy, a następnie zaakceptować te parametry (jeżeli nazwa instrumentu nie zostanie podana to prezentowane są zlecenia i transakcje dla wszystkich instrumentów, na których zostały złożone zlecenia i zrealizowane transakcje).

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex