Polityka przetwarzania danych osobowych

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia wcześniejszej dyrektywy („RODO”). W związku z powyższym w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie stosuje się Politykę przetwarzania danych osobowych, zawierającą informacje związane ze stosowaniem RODO, dotyczące m.in. administratora danych osobowych, sposobów ochrony danych osobowych klientów Santander Biuro Maklerskie, celów i podstawy przetwarzania tych danych.

Zgodnie z RODO dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to więc przede wszystkim takie dane, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, czy też wizerunek. Administratorem Państwa danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A., którego Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną świadczącą usługi maklerskie.

Santander Bank Polska S.A. przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, obowiązków prawnych oraz zadań służących interesowi publicznemu.

Najważniejszymi prawami wynikającymi z RODO są:

  • prawo do informacji o tym, czy i w jakim celu dana firma przetwarza Państwa dane osobowe oraz czy dane te są przekazywane innym podmiotom
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych
  • prawo do zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  • prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych
W Santander Bank Polska S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@santander.pl.

 

 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex