Zakres działania placówek z obsługą maklerską

Placówki typu B
 
 1. zmiana danych klienta oraz formy przekazywania korespondencji z klientem, odbieranie zgód do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej
 2. potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem
 3. potwierdzanie dyspozycji i zleceń przyjmowanych przez pracowników jednostek typu B i C, D w związku z usługami maklerskimi świadczonymi przez Santander Biuro Maklerskie
 4. zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie podstawowym
 5. wykonywanie testu odpowiedniości dotyczącego usług świadczonych przez Santander Biuro Maklerskie, z wyłączeniem testu dotyczącego usługi doradztwa inwestycyjnego
 6. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i służącego do jego obsługi rachunku pieniężnego,
 7. przyjmowanie dyspozycji ustanowienia i odwołania pełnomocnictwa
 8. prezentowanie klientom funkcjonalności serwisu transakcyjnego Inwestor Online
 9. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie IKE
 10. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenia usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych
 11. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów
 12. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności, przy czym przyznany limit maksymalnej należności Santander Biuro Maklerskie od klienta z tytułu zawartych transakcji nie może przekroczyć 100.000,00 zł; jednocześnie pokrycie dla składanych zleceń musi wynosić co najmniej 30% wartości zlecenia w środkach pieniężnych
 13. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży
 14. rozszerzanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego
 15. rozwiązywanie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie „day trading”
 16. przyjmowanie i wystawianie dyspozycji wypłaty i przelewu obciążeniowego z rachunku papierów wartościowych klientów, zgodnie z uprawnieniami kwotowymi wynikającymi z wewnętrznych regulacji, przy czym przeliczenie walut obcych na polski złoty następuje według ostatniego opublikowanego średniego kursu NBP
 17. przyjmowanie zleceń na sprzedaż instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie, w tym także modyfikacji i odwołań tych zleceń – o ile taką możliwość przewidują ustalenia Santander Biuro Maklerskie z emitentem
 18. przyjmowanie i przekazanie do Santander Biuro Maklerskie dokumentów związanych z obsługą spadków
 19. przyjmowanie dyspozycji blokady instrumentów finansowych:
  1. związanych z zabezpieczaniem wierzytelności
  2. innych blokad (np. w związku z walnymi zgromadzeniami) – wiąże się z koniecznością wydania klientowi dokumentu (świadectwo depozytowe, imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)
 20. przyjmowanie zapisów oraz wszelkich innych oświadczeń woli i wiedzy w ramach ofert publicznych papierów wartościowych oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi tych ofert
 21. wystawianie dyspozycji wpłat na zakup papierów wartościowych
 22. składanie w imieniu klientów Santander Biuro Maklerskie zapisów w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej
 23. składanie w imieniu klientów Santander Biuro Maklerskie wszelkich oświadczeń związanych z oferowanymi papierami wartościowymi w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej
 24. udzielanie klientom informacji dotyczących tych ofert
 25. wydawanie dokumentów po przydziale papierów wartościowych nabytych w ofertach publicznych
 26. przyjmowanie dyspozycji deponowania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych nabytych w ofertach publicznych
 27. wykonywanie czynności związanych z obsługą wezwań do sprzedaży akcji
 28. przyjmowanie wniosków o prowizje negocjowane, liniowe, a także o oprocentowanie rachunku
 29. przyjmowanie dyspozycji związanych z operacjami na instrumentach finansowych, z wyłączeniem dyspozycji, na podstawie których wystawiane byłyby zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, za wyjątkiem zleceń określonych w pkt 17
 30. przyjmowanie i obsługa dyspozycji klientów dotyczących rachunków maklerskich
 31. wystawianie zaświadczeń dotyczących rachunków papierów wartościowych i potwierdzanie dyspozycji klientów oraz innych dokumentów wymaganych w związku z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie instrumentów finansowych
 32. przyjmowanie oświadczeń lub innych dyspozycji wynikających z regulacji FATCA/CRS/ EMIR/ PRIIPS/MIFID II umożliwiających wykonanie przez Santander Biuro Maklerskie obowiązków wynikających z regulacji


Placówki typu C

Pełen zakres czynności wykonywanych przez placówki typu B oraz dodatkowo:
 1. przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 2. przekazywanie pisemnej rekomendacji dotyczącej:
  1. kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów
  2. wykonania lub powstrzymania się do wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego


Placówki typu D

Pełen zakres czynności wykonywanych przez placówki typu B i C oraz dodatkowo:
 1. rozszerzenie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Aktywnego Doradztwa Giełdowego
 2. wykonywanie testu odpowiedniości dotyczącego usług świadczonych przez Santander Biuro Maklerskie, w tym testu dotyczącego usługi doradztwa inwestycyjnego
 3. przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych również za pośrednictwem telefonu rejestrowanego
 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex